O catálogo ModaTIC.gal achega os principais indicadores TIC no sector da moda e a confección en Galicia

Data: 
21/03/2013

O catálogo ModaTIC.gal inclúe unha análise dos resultados da enquisa sobre a Sociedade da Información nas empresas galegas dedicadas ás actividades industriais, correspondentes ao grupo dos CNAE 10 a 18 onde está situado o sector téxtil. Os datos facilitados permiten identificar as principais variables correspondentes ao equipamento electrónico nas empresas, as ferramentas informáticas, a dispoñibilidade de Internet, a existencia de páxina web propia e as operacións de comercio electrónico realizadas polas empresas en Galicia.

Equipamento TIC
O ordenador e a telefonía móbil para uso empresarial son os equipamentos relacionados coas TIC máis presentes nas empresas agrupadas no CNAE 10 a 18 e no conxunto das empresas galegas. O nivel de implantación das TIC é proporcional ao volume de traballadores da empresa e identifícase que as empresas de 10 ou máis traballadores/as dispoñen dun maior equipamento en termos porcentuais. As principais diferenzas entre as dúas tipoloxías de empresas están na dispoñibilidade de servidores para bases de datos e as redes de área local.

Utilización de ferramentas informáticas para os sistemas de xestión
As empresas do sector téxtil e industrial que contan con menos de 10 traballadores/as sitúanse por riba da media da totalidade das empresas galegas no tocante á utilización de ferramentas informáticas de xestión. Aínda así, sitúanse por debaixo do 50% en todos os indicadores e non acada o nivel de penetración das empresas de 10 ou máis traballadores/as, que supera o 85% no caso das ferramentas de xestión de provedores, xestión administrativa de vendas e compras, xestión contable e financeira.

Dispoñibilidade de Internet nas empresas
O nivel de penetración de Internet nas empresas é proporcional ao número de traballadores/as. A práctica totalidade das empresas do sector téxtil e industrial que contan con 10 ou máis traballadores/as dispón de Internet (o 96,6%), pero sitúase 3 puntos por debaixo da media de todos os sectores económicos (99,1%). No caso das microempresas do sector téxtil, a diferenza coa media global é de 5,8 puntos (media sector téxtil: 69,2%; media global das microempresas: 75%)

Dispoñibilidade de páxina web

Un 42,3% das pequenas empresas do sector téxtil e industrial con conexión a Internet teñen páxina web, o que supón 13,4 puntos máis que a media de todos os sectores empresariais (28,9%). Por outra banda, o 54,5% das empresas de 10 ou máis traballadores/as con conexión a Internet conta con páxina web. Nas dúas tipoloxías de empresas a dispoñibilidade de páxina web é limitada, o que condiciona dun xeito importante a dispoñibilidade de información e de operacións comerciais a través de Internet.

Compra de bens ou servizos a través do comercio electrónico
No uso do comercio electrónico para realizar compras de bens ou servizos por parte das empresas non amosa grandes diferenzas porcentuais entre as dúas tipoloxías de empresas. Aquelas que contan con menos de 10 traballadores/as non superan o 25%, na liña do conxunto de sectores empresariais. Un 32,2% das empresas de 10 ou máis traballadores/as do sector téxtil son usuarias do comercio electrónico para adquirir bens e servizos, case 10 puntos menos que a media de todos os sectores de actividade (41,6%).

Vendas ou pedidos/reservas a través do comercio electrónico
A venta de produtos a través do comercio electrónico nas empresas galegas con menos de 10 traballadores/as achégase ao 12%, pero sitúase lonxe do obxectivo establecido pola Axenda Dixital para Europa de cara a lograr que no ano 2012 un 33% das pequenas e medianas empresas vendan a través de Internet. Un 15% das empresas do sector téxtil e industrial que contan con 10 ou máis traballadores/as realiza ventas ou pedidos a través do comercio electrónico, 10 puntos menos que a media do total de sectores de actividade en Galicia.

Pode descargarse o catálogo ModaTIC.gal na seguinte ligazón