O 85,2% das empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede en Galicia emprega software libre para a súa actividade.

Data: 
17/10/2022
  • O uso de software libre entre as empresas galegas de 10 ou máis empregados/as supera a media estatal en máis de dous puntos, o que sitúa a Galicia na sexta posición entre as Comunidades Autónomas.
  • No ano 2021, crece o uso do software libre nas microempresas de 0 a 9 empregados/as ata o 66,4%, o que supón un aumento do 10,7% respecto ao ano 2018. 
  • As microempresas reducen a súa distancia coa media española no uso de software libre, xa que estaban a case 5 puntos en 2018 e sitúanse a menos de 1 punto en 2021.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2022.- A maioría das empresas galegas empregan software libre. Case nove de cada dez empresas de 10 ou máis traballadores/as con sede en Galicia (85,2%) empregan software libre. Tamén está moi presente nas empresas de menos de 10 empregados, chegando ao 66,4%, cun crecemento do 10,7% no período 2018-2021, frente ao 3,9% que medrou a media estatal, reducíndose a distancia de 4,8 puntos porcentuais no 2018 a 0,9 puntos porcentuais no 2021. 

Son parte dos resultados da análise da presenza do software libre nas empresas galegas elaborada polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) a partir dos datos da Enquisa sobre uso das TIC e comercio electrónico no ano 2021 realizada polo Instituto Nacional de Estadística (INE), no marco do convenio de colaboración asinado entre a Amtega, o Instituto Galego de Estatística (IGE) e o INE para optimizar a recollida de datos relativos á Sociedade da Información nas empresas galegas. Ese acordo de colaboración proporciona unha ampliación dos indicadores de software libre para Galicia

Tipoloxía de software empregado

As tipoloxías de software libre que máis presenza teñen nas empresas galegas son os navegadores de internet, as aplicacións ofimáticas e os sistemas operativos. 

Nas empresas de máis de 10 empregados/as con sede en Galicia que utilizan software libre, os navegadores de internet de código aberto están presentes no 95,3% e nas microempresas nun 97,4%, igualando a media estatal no primeiro caso e superándoa no caso das microempresas (93,7%) .

As aplicacións ofimáticas libres ocupan o segundo lugar entre as tipoloxías de software de código aberto nas empresas de Galicia que usan software libre. Nas microempresas o seu uso sitúase no 65,6% e nas empresas de 10 ou máis empregados/as con sede na nosa comunidade acada o 71,3%. Nos dous casos valores superiores a media estatal, 63,5% e 67,7% respectivamente.

Os sistemas operativos libres nas microempresas galegas con software libre experimentaron un forte crecemento pasando do 24,1% ao 46,1% en 2021 e superando o seu uso entre as microempresas a nivel estatal (41,9%). Entre as empresas de 10 ou mais traballadores/as con sede ou actividade en Galicia con software libre, os sistemas operativos libres son utilizados polo 54,3% das empresas, superando a media estatal (48,5%).

Uso por sectores

No uso de software libre, obsérvanse diferenzas salientables atendendo ao sector. O uso de solucións libres nas empresas do sector Servizos é alto, tanto nas microempresas (70%) como nas empresas de 10 ou máis empregados/as (85,5%).
No sector da Construción das empresas galegas de 10 ou máis empregados/as é onde se rexistra a maior porcentaxe de uso de software libre (92,5%), pero a porcentaxe redúcese ao 52% no caso das microempresas galegas deste sector.
No sector da Industria, o software libre está presente no 67,8% das microempresas galegas e no 80,5% das empresas de 10 ou máis empregados/as galegas do sector 

Plan de Software Libre da Xunta

A Xunta de Galicia, a través da Amtega, vén desenvolvendo, en colaboración cos principais axentes do software un Plan anual para o impulso e difusión do software libre na Administración, nas empresas e entre a cidadanía.  Ás actuacións deste Plan súmanse as actividades do Centro GaiasTech (gaiastech.xunta.gal) para achegar ás empresas as diferentes solucións en software libre ao seu alcance e as realizadas a través da Rede de Aulas CeMIT para formar á cidadanía neste tipo de ferramentas.
Poden consultar os resultados detallados na web www.osimga.gal

Saúdos, comunicación da Consellería de Facenda e Administración Pública