As microempresas galegas converxen por primeira vez coa media estatal na dispoñibilidade de ordenador, conexión a internet e páxina web

Data: 
25/06/2013

As microempresas galegas experimentaron no último ano un incremento global nos indicadores do uso das TIC que as fan converxer, por primeira vez, coa media estatal na dispoñibilidade de ordenador, conexión a Internet e páxina web. O 64,9% das microempresas galegas dispón de acceso a Internet situando a Galicia no sétimo posto no ranking de CCAA fronte ao 16 da enquisa anterior e a menos de 1 punto da media estatal.
En canto ás empresas galegas de 10 ou máis asalariados, a práctica totalidade (98,5%) dispón de ordenador e conexión a Internet (98,2%), lixeiramente por riba da media estatal (98%). Neste segmento empresarial a Comunidade supera ao conxunto do Estado no uso do software libre, da recepción da factura electrónica, na sinatura dixital e na velocidade e calidade da banda larga contratada.
Así se recolle na enquisa “O uso das TIC e do Comercio electrónico nas empresas 2012/2013” publicado polo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que vén de analizar o Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Velocidade de banda larga de calidade, superando á media estatal
A práctica totalidade (99,3%) das empresas galegas de 10 ou máis empregados con conexión a Internet, ten contratada banda larga. Un 56,4% conta cunha velocidade entre 2 Mbps e 10 Mbps, superando a media estatal que se sitúa no 55,1%. No tramo de velocidade entre 10 Mbps e 30 Mbps, a porcentaxe é do 29,6%, de novo por riba da media estatal (29%). Entre as empresas galegas con conexión a Internet, case o 65% accede á Rede a través de telefonía móbil de banda larga.
Un 98,1% das empresas galegas deste segmento dispón de correo electrónico, 0,3 puntos por riba da media estatal e un 95,1% dispón de telefonía móbil, 0,4 puntos máis que a media estatal.
Por outra banda, o 64,4% destas empresas dispón de páxina web. Un 26,6% das empresas galegas de 10 e máis traballadores recibiu facturas electrónicas, superando en medio punto á media estatal. En canto ás ferramentas de xestión empresarial, os ERP son usados no 31% das empresas galegas deste segmento empresarial, case 6 puntos máis que no ano 2012 e o 26,6% empregan aplicacións para xestionar a información dos clientes (CRM)
Novas solucións TIC no ámbito empresarial: Cloud Computing e Redes Sociais
As tecnoloxías cloud están chamadas a desempeñar un papel moi destacado como forma de acceso a servizos TIC avanzados cun custo axeitado á actual conxuntura económica. Un 16,3% das empresas galegas de 10 e máis traballadores empregaron solucións de Cloud Computing, destacando nos ámbitos de Almacenamento, Backup e Software.
As redes e medios sociais están a converterse nun escaparate privilexiado para que as empresas mostren a súa oferta de produtos e servizos. Un 25,6% das empresas galegas de 10 e máis empregados utilizaron algún tipo de red social (Facebook, Linkedin, Google+,etc), fronte ao 29,1% da media estatal. Un 11,6% empregou canles para compartir contidos multimedia (Youtube, Flickr, etc) e un 10,5% fixo uso de blogs ou Twitter.
O principal uso dos medios sociais en Galicia está dirixido ao desenvolvemento da imaxe da empresa e dos seus produtos. Un 20,2% das empresas galegas de 10 e máis empregados que utilizaron medios sociais, fixérono con esta finalidade de marketing e publicidade. Ademais o 14,7% utilízano para intercambiar opinións con clientes.
A eAdministración, elemento tractor do uso das TIC
A eAdministración é un elemento tractor para impulsar a implantación e uso das TIC no sector empresarial. Un 88,4% das empresas galegas de 10 e máis empregados interactuou coas AAPP a través de Internet, un 2,7% máis que no ano anterior. Os usos máis frecuentes na relación coas AAPP a través de Internet son a obtención de información e os relacionados coa descarga de formularios e a declaración de impostos.
Cabe salientar que os indicadores que marcan a interacción a través de Internet entre as empresas deste segmento e a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia están por riba da media estatal, tanto na obtención de información como na descarga e cumprimentación de impresos. Así, un 57,3% das empresas galegas obtivo impresos da web da Xunta de Galicia, 3 puntos máis que a media do Estado.
Software Libre e sinatura dixital
As empresas galegas de 10 e máis empregados superan á media estatal no uso software libre. Practicamente tres de cada catro emprega software de código aberto, 3,9 puntos máis que a media estatal.
Un 72,4% das empresas galegas deste segmento con conexión a Internet emprega a sinatura dixital, superando a media estatal en 0,6 puntos. Das empresas galegas que fan uso da mesma, o 97,3% emprégana para relacionarse coas AAPP e un 18,5% para relacionarse con provedores e clientes.
Microempresas
No período 2012-2013, o uso das TIC nas microempresas galegas experimentou un crecemento considerable que permite converxer coa media estatal ordenador, Internet, e páxina web e mesmo superar a media estatal no uso de telefonía móbil.
Así, un 71,2% das microempresas galegas dispón de ordenador, fronte ao 71,6% do Estado. O crecemento deste indicador en Galicia foi dun 13,6%, moi superior ao crecemento estatal (0,4%), reducindo a fenda de 8,58 puntos a 0,4 puntos.
En canto á conexión a Internet, o 64,9% das microempresas galegas xa dispón de conexión á Rede, experimentando un crecemento do 12,3% no último ano fronte ao incremento do 0,8% do conxunto do Estado. Neste indicador, a diminución da fenda dixital foi de preto de 6,61 puntos.
Entre as microempresas que contan con conexión a Internet, un 90,8% dispón de banda larga fixa e un 52,2% de banda larga móbil. A contratación de banda larga móbil nas microempresas medrou un 35,2%.
A porcentaxe de empresas con menos de 10 asalariados que dispoñen de telefonía móbil acada o 76,7%, superando a media estatal en 2,1 puntos (74,6%).
Un 28,1% das microempresas con conexión a Internet dispón de páxina web, un 15,2% máis que o ano anterior, cunha diferenza de tan só 1,2 puntos coa media estatal (29,3%), que se traduce nunha diminución da fenda en 3 puntos.