Protección de datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de novas.
Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
Información adicional https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos