Protección de datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Finalidades do tratamento Difusión dos boletíns informativos.
Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos Non se prevén cesións.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Información adicional https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos